godlo

LUSSA

Kancelaria Notarialna

Czynności notarialne


Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Czynności dokonane przez notariusza mają charakter dokumentu urzędowego. Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne. Rolą notariuszy w systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej jest zapobieganie sporom sądowym poprzez zapewnienie pewności i bezpieczeństwa obrotu. Dlatego, z formalnego punktu widzenia, notariusze nie wykonują usług jak adwokaci czy radcy prawni, lecz dokonują czynności notarialnych, podobnie jak sądy.

Notariusz za swoje czynności pobiera opłatę ustalaną rozporządzeniem ministra (taksę notarialną) która jest uzależniona od typu czynności i wartości przedmiotu czynności notarialnej. Poza tym notariusz jest płatnikiem (czyli poborcą) podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadków i darowizn oraz pobiera
i odprowadza do sądu opłaty sądowe.

Do czynności Notarialnych należą:

 • Sporządzanie aktów notarialnych:
  • umowy zbycia nieruchomości, w tym sprzedaży, darowizny, zamiany, zniesienia
   współwłasności, ustanowienia odrębnej własności lokali, umowy deweloperskie, testamenty
 • Sporządzanie poświadczeń:
  • własnoręczności podpisu
  • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem
  • daty okazania dokumentu
  • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu
 • Doręczanie oświadczeń
 • Spisywanie protokołów (np. walnych zgromadzeń organizacji społecznych, spółek)
 • Przyjmowanie na przechowanie dokumentów pieniędzy i papierów wartościowych
 • Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów
 • Sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów
 • Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia